Zpevňovací průprava

Cílem zpevňovací průpravy je svalovou aktivitou zamezit nežádoucím souhybům mezi jednotlivými částmi těla. Pro zpevňovací cvičení je charakteristická komplexní tonizace nervosvalového systému, kdy není hlavní zřetel zaměřen na posilování určité svalové partie, ale na držení těla jako celku. Zpevněné tělo cvičenci usnadňuje vnímání pohybu. Přínos zpevňovacích cvičení můžeme spatřit v oblasti zdravotní prevence, techniky cvičení a estetiky pohybového projevu.   

 

Podporová průprava

Podporová průprava slouží k vytvoření předpokladů pro celkové zpevnění těla, odraz paží a také pro veškeré gymnastické cvičební tvary prováděné podporem. Nejdůležitějším prvkem nácviku je funkční příprava svalů pletence ramenního, které slouží jako opora pro svaly účastnící se vlastního odrazu. Na rozdíl od svalů v oblasti pánve nejsou svaly fixující lopatku a klíční kost k hrudníku posilovány lokomočními pohyby, proto jsou slabší a je potřeba se jejich zpevňování cíleně věnovat.

 

Kotoulová průprava

Kotoul patří v gymnastice mezi základní cvičební tvary. Z hlediska techniky provedení se jedná o rotační pohyb. Nácvik kotoulu vpřed i vzad by měl být prováděn zároveň a zahajujeme ho opakovanými kolébkami (kotoulovou průpravou) z různých základních poloh do různých konečných poloh. Pro cvičence je při nácviku nejdůležitejší dokonalé sbalení celé páteře včetně krční,  převedení energie základní polohy do přetáčivého pohybu a využití opory rukou o podložku.

 

Odrazová, dosková a přeskoková průprava

Tyto 3 průpravy většinou provádíme ve školním prostředí v kombinaci. Odraz dolních končetin je výbušnou extenzí v kyčelních, kolenních a hlezenních kloubech. Odraz je zajišťován dokonalou koordinací trojhlavého svalu lýtkového, svalů kloubu kolenního a hýžďových svalů. U správného doskoku by měla být chodidla na šíři boků, končetiny mírně pokrčeny v kolenních kloubech, nesmí dojít k prohnutí v bedrech, čemuž může významně pomoci optimální postavení horních končetin (předpažení, upažení). Pro doskok bez nežádoucích kroků je důležité, aby bylo těžiště těla nad místem doskoku.

 

Stojková průprava

Stoj na rukou patří mezi základní cvičební tvary. Náročnost stoje na rukou a přemetu stranou je dána malou plochou opory, vzdáleností těžiště od opory, nutnou přípravou svalů pletence ramenního a ovládání zpevnění celého těla.

 

Rovnováhová průprava

Rovnovážná schopnost je předpoklad člověka udržet tělo a jeho části v určité, relativně stabilní poloze. Rovnováha je zajišťována prostřednictvím mnoha analyzátorů a funkcí. Rovnováha je velice specifická schopnost závislá na individuálních předpokladech a na motorickém učení. Rovnováhu můžeme rozdělit na statickou a dynamickou. Statická se objevuje neustále a doprovází člověka ve všech jeho postojích. Dynamická rovnováha se objevuje v závislosti na pohybové aktivitě člověka a souvisí se setrvačností předem ukončeného pohybu. Obtížnost polohy v závislosti na udržení rovnováhy je dána velikostí oporné plochy a na vzdálenosti těžiště od opory. Cílem rovnovážné průpravy je rozvoj balančních analyzátorů (vestibulární, zrakový a kinestetický), pochopení principů stability a praktická aplikace principů stability v podmínkách statické i dynamické rovnováhy.

 

Rotační průprava

Gymnastická cvičení se neobejdou bez rotace těla kolem různých os (osa vertikální, osa předo-zadní, osa pravo-levá). Zvládnutí rotace kolem těchto os je cílem rotační průpravy. Důležité je naučit se fyzikální principy, které jsou příčinou vzniku rotačního pohybu a osvojit si pohybové chování, které tento pohyb podporuje (Krištofič, 2004). Dalším cílem rotační průpravy je zvládnutí orientace v prostoru. Pro řízení pohybu těla v prostoru je potřeba naučit se vnímat polohu těla vůči zemi prostřednictvím různých receptorů. Během rotační průpravy si také zdokonalujeme schopnost posoudit rychlost rotace kolem os a schopnost udržet nejvýhodnější postavení článků těla při rotacích ve styku s podložkou i v bezoporovém stavu. (Zítko, 1998). Jednoduché rotace by měl člověk zvládat na obě strany, u složitějších typů rotace je potřeba určit směr točivosti.

 

Koordinační průprava

Cílem koordinační průpravy je zvládnutí složitých časoprostorových  pohybů. Jde o pohyby prováděné odlišně levou a pravou polovinou těla. Provádění takovýchto pohybů se neobejde bez soustředěné pozornosti. Koordinační cvičební tvary podporují rozvoj řídících prostředků. Je potřeba přijímat a řídit více dějů současně. Z důvodu potřebného soustředění je vhodné tato cvičení zařazovat na začátek hodiny tělesné výchovy, nebo tréninkové jednotky. Umožňují také rychlejší a efektivnější odreagování se od jednostranného psychického zatížení, které je charakteristické pro školní docházku. Aktivují procesy, které mají podíl na sebevnímání a sebekontrole.

 

Silová průprava

V průběhu gymnastických cvičení zapojujeme velké množství svalových skupin. V silové průpravě dodržujeme zásady posilovacích cvičení. Využíváme více nářadí pro zjednodušení nebo ztížení cvičebního tvaru, nebo pro pouhé zpestření vyučovací jednotky. Uvedené počty opakování a doby výdrže jsou pouze orientační, skutečné počty opakování a doby výdrže přizpůsobujeme vždy individuálně, podle schopností a výkonnostní úrovně cvičence. Indikátorem pro množství opakování je správné provedení cvičebního tvaru.