ZÁKLADNÍ GYMNASTIKA

= soubor průpravných a všeobecně rozvíjejících cvičení užitých v různých formách

CÍL:

 • Vytváření předpokladu pro kladné ovlivnění zdraví, výchovy a vzdělání cvičenců různého věku, pohlaví, zájmů, zaměření a tělesné zdatnosti s následujícími výhodami
 • velká variabilita a pestrost obsahu
 • pohybová přístupnost všem věkovým kategoriím
 • možnost zacílení účinku cvičení jak lokálně, tak globálně
 • všestranné působení, kultivace pohybového projevu
 • možnost stupňování zátěže – výběr cviků, tempo, velikost zátěže, dávkování zatížení a odpočinku
 • kladné ovlivnění životního stylu, udržení a zlepšování zdrav
 • formativní účinky nejen na podpůrně pohybový aparát, ale také na respirační, kardiovaskulární,…
 • duševní osvěžení, zvyšování odolnosti, sebevědomí a estetického cítění

ÚKOLY:

 • harmonický růst
 • všestranný rozvoj organismu
 • upevnění zdraví
 • utváření návyku správného držení těla
 • kompenzace jednostranné/statické zátěže
 • prevence event. kompenzace svalových dysbalancí
 • příprava na sportovní/pracovní činnost

OBSAH:

1. Cvičení prostná

Cvičení prostná jsou prováděná převážně jednotlivci, ale mohou je provádět i dvojice, trojice, …, skupiny. Jsou složená z jednoduchých poloh těla a jeho částí (postoje, kleky, sedy, lehy, podpory) a pohybů (chůze, běh, poskoky, obraty).

2. Cvičení s náčiním

Cvičení vycházejí z poloh a pohybů prostných s rozšířením o specifiku cvičení se zvoleným druhem náčiní.

Význam náčiní: 1) cvičení zpestřuje
  2) cvičení zjednodušuje
  3) cvičení ztěžuje

Ukázky náčiní a nářadí

3. Cvičení na nářadí

Za nářadí typické pro základní gymnastiku považujeme lavičky, žebřiny, žebříky, žíněnky a šplhadla (tyč, lano). Vhodně je můžeme doplňovat i o nářadí sportovně gymnastické např. bedny, kruhy,. hrazdy, kladiny, malé trampolíny,…

Význam nářadí:   1) překážka
  2) prostředek pro rozvoj pohybových schopností a motoricko funkční přípravu
  3) prostředek pro nácvik a osvojování pohybových dovednost

 

 

4. Cvičení užitá

Pod pojmem cvičení užitá chápeme nejjednodušší a člověku nejpřirozenější cvičení vycházející z běžného života. Řadíme sem různé druhy chůze, běhů, skoků, házení, lezení, šplhání, překonávání překážek a nošení břemen.

5. Akrobatická příprava

Akrobatická příprava jako součást motoricko funkční přípravy ve většině sportovních odvětví zahrnuje přípravu zpevňovací, podporovou, odrazovou, doskokovou, rotační a rovnovážnou.

6. Cvičení z oblasti hudebně pohybových vztahů

Tato cvičení v sobě zahrnují prvky rytmické gymnastiky a tanců s cílem zvýšení emocionálnosti, účinnosti a estetického prožitku cvičení.

7. Pořadová cvičení

Cílem pořadových cvičení je cílevědomé výchovné působení učitele (cvičitele) v tělovýchovném procesu a zejména organizace cvičenců. Řadíme se nástupové a pochodové tvary, hlášení, obraty, reje, atd.